Aerial image of the O2 at night
Objective

AEG är ett av de första live-musik- och sportföretagen som har antagit ett vetenskapsbaserat mål för att minska sitt utsläpp av växthusgaser (GHG) med 3,2 % per år från 2010 till 2020. Energi representerar AEG:s näst största driftskostnad, så hur vi hanterar vår energianvändning är avgörande för vår långsiktiga framgång. Att köpa in 100 % förnybar energi är en del av vår bredare energistrategi och är ett smart affärsbeslut som dessutom ger CSR-fördelar.

Tillvägagångssätt

O2 nådde en milstolpe i sitt hållbarhetsprogram när de slutförde sin övergång till 100 % förnybar elektricitet 2015. På grund av storleken på det operativa fotavtrycket är O₂ ett stort bidrag i AEG:s strävan mot hållbarhetsmålet. Utvecklingen mot 100 % förnybara energikällor startade 2012 när distriktet först installerade 22 kW solpaneler på taket och började använda förnybar energi från elleverantörer med en blandning av förnybara källor inklusive vindkraft, sol, vatten, avfall och biomassa. I juli 2015 gick O2:s sista ”bruna” elkonton över till förnybar energi.

Resultat

Mellan 2012 och 2015 minskade dessa förnybara energikällor distriktets koldioxidutsläpp med ungefär 30 000 metriska ton. Energieffektivitetsmärkningen, som anger källan och koldioxidinnehållet för elektriciteten som O2 köper, är en viktig fördel eftersom en av våra största utmaningar i energiinköpen är att få transparens och ha förtroende för vad som köps in. O₂ är tredje anläggningen i AEG:s portfölj som når milstolpen 100 % anskaffning av förnybar energi.